เทศบาลตำบลลำปางหลวง ( ทต.ลำปางหลวง )

เทศบาลตำบลลำปางหลวง

LAMPANG LUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง | www.lampangluang-lp.go.th

วิสัยทัศน์

เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ โดยให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง

และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาธิบาล

นายxxxxx xxxxx

นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง

xxx-xxx-xxxx

นายxxxxxxx xxxxxx

ปลัดเทศบาลตำบลลำปางหลวง

xxx-xxx-xxxx

xxx-xxxxx ต่อ xx

คำขวัญ

พระธาตุศักดิ์สิทธิ์

แหล่งผลิตหัตถกรรมจักรสาน

ตลาดนัดโคกระบืองาม

นามพระธาตุลือไกล

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ( ทต.ลำปางหลวง )

Hilight!ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ( ทต.ลำปางหลวง )

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

เมื่อ xx xxxxxx เวลา xx:xx น.

xx ครั้ง

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ( ทต.ลำปางหลวง )

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

เมื่อ xx xxxxxx เวลา xx:xx น.

xx ครั้ง

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ( ทต.ลำปางหลวง )

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

เมื่อ xx xxxxxx เวลา xx:xx น.

xx ครั้ง

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ( ทต.ลำปางหลวง )

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

เมื่อ xx xxxxxx เวลา xx:xx น.

xx ครั้ง

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ..เราดูแล..

xx

ชุมชน

x,xxx

ครัวเรือน

xx

พื้นที่ / ตร.กม.

x,xxx

ประชากร / คน

/

วารสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ( ทต.ลำปางหลวง )

บริการประชาชน

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

:: เว็บบอร์ด.. ถาม-ตอบ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxx xxxxx วันที่ xx กรกฏาคม xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ x ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxx xxxxx วันที่ xx กรกฏาคม xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ x ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxx xxxxx วันที่ xx กรกฏาคม xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ x ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxx xxxxx วันที่ xx กรกฏาคม xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ x ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx

:: xxxxxxxx xxxxx วันที่ xx กรกฏาคม xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ x ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

:: หนังสือราชการ สถ.ลำปาง

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
เทศบาลตำบลลำปางหลวง ( ทต.ลำปางหลวง )
close-window